O wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie RODK i opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, czyli dlaczego nic się nie zmienia.

28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie sygn. akt U 6/13, zgodnie z którym przyznanie rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  rodzinnym ośrodkom diagnostyczno-konsultacyjnym (RODK) uprawnienia do wydawania opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (czyli, m.in. w sprawach o rozwód, w przedmiocie władzy rodzicielskiej czy też kontaktów z dzieckiem) nie miało oparcia w ustawie, a w związku z tym jest niezgodne z Konstytucją. 

Powyższy wyrok wywołał spore poruszenie, jednak niekoniecznie uzasadnione. W praktyce nic się nie zmienia.

Trybunał orzekł, że przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, stanowiące podstawę do opiniowania przez RODK w sprawach rodzinnych i opiekuńczych tracą moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że do 31 grudnia 2015 r. włącznie RODK-i mogą wydawać opinie na dotychczasowych zasadach.


A już następnego dnia, to jest 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.


Ustawa powołuje do życia opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, działające w sądach okręgowych,  których zadaniem będzie sporządzanie opinii zarówno w sprawach rodzinnych i opiekuńczych jak i w sprawach nieletnich.

Co zatem z RODK? Ano mówi nam o tym Art. 25 powołanej ustawy, który w ustępie 1 stanowi:

"Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów." W kolejnych ustępach dowiadujemy się, że kierownik i pracownicy RODK stają się z dniem w życie ustawy kierownikiem i pracownikami OZSS.


Cóż zatem się zmienia?

Z prawnego punktu widzenia - wiele, ponieważ działalność OZSS będzie miała prawidłową podstawę prawną w ustawie.

Z praktycznego punktu widzenia - tylko nazwa opiniującej instytucji.

 

Pełny tekst wyroku Trybunału.

Pełny tekst ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.